تصاویر توپ های ۱۲ جام جهانی از ۱۹۳۰ تا ۲۰۱۴

yaspic.ir - tupe jame jahani (1)

yaspic.ir - tupe jame jahani (2)

توپ نخستین دوره جام جهانی در سال ۱۹۳۰

yaspic.ir - tupe jame jahani (3)

ایتالیا در سال ۱۹۳۴ میزبان دومین دوره جام جهانی

yaspic.ir - tupe jame jahani (4)

توپ جام جهانی ۱۹۳۸ فرانسه

yaspic.ir - tupe jame jahani (5)

دوپلو” توپ معروف فینال جام جهانی ۱۹۵۰

yaspic.ir - tupe jame jahani (6)

توپ جام جهانی ۱۹۵۴ سوئیس

yaspic.ir - tupe jame jahani (7)

توپ جام جهانی ۱۹۵۸سوئد

yaspic.ir - tupe jame jahani (8)

تصویر توپ ۱۹۶۲ شیلی

yaspic.ir - tupe jame jahani (9)

توپ جام جهانی ۱۹۶۶ انگلیس

yaspic.ir - tupe jame jahani (10)

توپ جام جهانی ۱۹۷۰ مکزیک

yaspic.ir - tupe jame jahani (11)

توپ جام جهانی ۱۹۷۴ آلمان غربی

yaspic.ir - tupe jame jahani (12)

توپ جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین

yaspic.ir - tupe jame jahani (13)

تانگو” نام توپ جام جهانی ۱۹۸۲ اسپانیا

yaspic.ir - tupe jame jahani (14)

توپ معروف “آزتک” جام جهانی ۱۹۸۶

yaspic.ir - tupe jame jahani (15)

توپ مخصوص جام جهانی ۱۹۹۰

yaspic.ir - tupe jame jahani (16)

توپ جام جهانی ۱۹۹۴ امریکا

yaspic.ir - tupe jame jahani (17)

توپ جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه

yaspic.ir - tupe jame jahani (18)

توپ مشترک ژاپن و کره در جام جهانی ۲۰۰۲

yaspic.ir - tupe jame jahani (19)

توپ جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان

yaspic.ir - tupe jame jahani (20)

جابولانی” توپ معروف جام جهانی۲۰۱۰

yaspic.ir - tupe jame jahani (21)

توپ “برازوکا” جام جهانی ۲۰۱۴