بزرگ‌ترین کلکسیون یادگاری قورباغه ای

 

 

تایر کویترThayer Cueterاز شهر ادموندز ایالت واشینگتن آمریکا بیش از ۱۰ هزار یادگاری قوربافه ای مانند اسباب بازی یا لباس خواب دارد که هم اکنون دارنده بزرگترین کلکسیون یادگاری های قورباغه ای می باشد.